a)                 Általános Szerződési Feltételek

b)               General terms and conditions

Hatályos 2023.04.03 -től

from 03.04.2023

Preambulum

Jelen dokumentum a Szolgáltató (Bodó Balázs Gyula EV.; 1203 Bp., Török Flóris utca 4. fsz. 2.; 41875654-1-43) által üzemeltetett www.leadgenerator.hu (továbbiakban: weboldal), és az általa értékesített szolgáltatások Megrendelő általi megrendeléséhez és használatához szükséges Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Megrendelő) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Jelen ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a másik fél (Megrendelő) annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Megrendelőt, hogy jelen ÁSZF-ben az az általános szerződési feltétel, amely lényegesen eltér a szokásos szerződési gyakorlattól, külön kiemelésre kerül.

Figyelem! A fentiekre tekintettel kifejezetten kérjük a tisztelt Megrendelőt, hogy jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, figyelemmel arra, hogy a megrendeléskor úgy nyilatkozik, hogy kijelenti az ÁSZF minden pontját figyelmesen elolvasta, a benne foglaltakat kifogástalanul elfogadja magára, mint akaratával megegyezőt érvényesíti.

Amennyiben a jelen ÁSZF-t nem kívánja a Megrendelő elfogadni vagy nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni, akkor ne vegye igénybe a Szolgáltatást, valamint kérjük, hagyja el az oldalt.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Szolgáltató kijelenti, hogy magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá, azonban megtesz minden tőle elvárhatót a tiszta és tisztességes verseny kialakítása, és annak meglétére való törekvés érdekében.

  1. A Szolgáltató – Impresszum

Neve: Bodó Balázs Gyula EV

Székhelye: 1203 Bp., Török Flóris utca 4. Fsz. 2.

Adószáma: 41875654-1-43

Telefonszáma: +3630/581-9891

Elektronikus levelezési címe: info@leadgenerator.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Sybell Informatika Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-293034

Adószám: 25859502-2-42

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

E-mail: info@sybell.hu

 

2. Általános rendelkezések

2.1 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (www.leadgenerator.hu) szereplő szolgáltatásokra és jogviszonyokra terjed ki, illetve minden a Szolgáltatóval megkötött külön szerződésre, melyet Szolgáltató és annak megrendelője kötnek, és ebben külön szolgáltatásokra szerződnek, illetve további részletekben megállapodnak. Minden ilyen szerződés elválaszthatatlan része az ÁSZF is, illetve a Szolgáltató mindenkori hatályos Adatkezelési Tájékoztatója.

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. A jelen ÁSZF 2023. 04. 03. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

2.4. Az ÁSZF módosítást minden esetben a Weboldalon teszi közzé a Szolgáltató. A módosítást a Megrendelő megadott e-mail címére elküldi a Szolgáltató a módosítás előtt legalább 5 munkanappal, amennyiben nem kívánja a Megrendelő módosítást elfogadni, jeleznie szükséges írásban az info@leadgenerator.hu címen, és felmondhatja a szolgáltatást.

2.5. Felmondás esetén a Szolgáltató éves megrendelés esetén (mely 12 egyidejű megrendelést foglal magában) a megkezdett tárgyhót kívül fennmaradó további részének visszafizeti a díját – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a Megrendelő jelzi, hogy az ÁSZF módosítás miatt nem kívánja tovább folytatni a Szolgáltatást, akkor a Megrendelő azt azonnal leállítja, az adott hónapot, mint megkezdett hónap elszámolja, de a további fennmaradó megrendelés utáni összeget visszautalja, mivel az éves megrendelés 12 külön megrendelés egyidejűleg leadásának minősül, így a tárgyhó utáni fennmaradt megrendelések összegét utalja vissza. Más esetben nem áll a Szolgáltatónak módjában összeget visszautalni.

2.6. Amennyiben Szolgáltató nem küldi ki a módosítást, úgy Megrendelő részére a szolgáltatás teljesítéséig a megrendelés idejében hatályos ÁSZF alapján köteles Szolgáltató teljesíteni, kivétel ez alól az a megváltozott pont, mely Megrendelő számára kedvezőbb feltételt ad a korábban hatályos ÁSZF-hez képest.

2.7. A Szolgáltató nem áll (franchise) szerződéses, vagy egyéb üzleti kapcsolatban sem a LinkedIn-nel, sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, sem egyéb más közösségi médiummal. Minden LinkedIn, Instagram és Facebook vagy más közösségi médium logó és védjegy, ami az oldalon szerepel, a LinkedIn, Instagram és a Facebook tulajdonát képezi.

2.8. Egyes esetekben Szolgáltató elvárja, hogy az adott tevékenységre vonatkozó egyedileg megtárgyalt szerződés kerüljön megkötésre jelen ÁSZF elfogadásán felül. Ahhoz, hogy a Megrendelő által kért szolgáltatás elinduljon, a Megrendelőnek szükséges az egyedileg megtárgyalt szerződésben foglaltakat is elfogadni, azt aláírni, ellenkező esetben Szolgáltató megtagadja a Szolgáltatást. De az egyedileg elfogadott szerződés pontjai mellett Megrendelő az ÁSZF-t is elfogadja.

2.9. Szolgáltató esetenként az eredeti ajánlatokon felül biztosíthat időszakos kedvezményt, melynek részletes feltételeit minden esetben a weboldalon közzétett aktuális hirdetmény tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő ilyen kedvezmény igénybevételére jogosulttá válik, a Szolgálatót a teljesítést a kedvezmény figyelembevételével végzi el.

2.10. Szolgáltató esetenként egyedi ajánlatot vagy személyre szabott kedvezményt is biztosíthat, melyről Megrendelővel megegyezik. Ezen különleges csak bizonyos Megrendelőkre vonatkozó kedvezményt Szolgáltató nem köteles a honlapján közzé tenni, de köteles a megállapodás után minden esetben a kedvezmény vagy egyedi ár alapján elszámolni.

2.11. Szolgáltató bárkinek indoklás nélkül megtagadhatja a Szolgáltatást, nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

2.12. Szolgáltató a tevékenységeket mindig saját időbeosztása szerint, saját eszközein keresztül végzi. A Megrendelő a munka pontos menetére nem adhat utasítást, csak a feladatot határozhatja meg. Szolgáltató a tevékenységét saját területén végzi.

2.13. Megrendelő kijelenti, hogy előzetesen tájékozódott és kellőképpen felkészült a Szolgáltató tevékenységéből illetve szaktudásából, érti a folyamatait és elfogadja Szolgáltatót, mint üzleti partnert. Kijelenti továbbá, hogy Szolgáltató a tevékenységét olyan magas színvonalon képes ellátni, mely számára több mint elegendő.

3. Fő tevékenységek bemutatása

3.1. Üzenetküldési tevékenység

3.1.1 Üzenetküldési tevékenysége abból áll, hogy a Megrendelő Social Media felületére vagy felületeire (LinkedIn, Instagram stb.) vagy Facebook esetében pedig Szolgáltató által létrehozott és üzemeltetett profilba vagy profilokba a Szolgáltató által használt rendszerrel belép, majd ott olyan tevékenységet folytat, mellyel a Social Media felületek adta lehetőséget kihasználja. Elsődlegesen üzeneteket és felkereséseket küld Megrendelő által megjelölt célcsoport számára. A felkereséseket a közösségi média felületek másképp hívják, ez lehet ismerősnek jelölés, követés stb. Majd amennyiben lehet, üzenetet is küld Szolgáltató. Szolgáltató nem tudja az összes funkciót elérni, de igyekszik minden olyan szükséges funkciót kihasználni, mely ahhoz kell, hogy a Megrendelő fel legyen keresve. Tevékenységével igyekszik emberinek mutatkozni, így Szolgáltató a feladat elvégzése során olyan folyamaton megy végig, mintha emberi kéz végezné a feladatot.

Szolgáltató elsődleges fő tevékenysége, hogy lehetőséget biztosít egy előre meghatározott célcsoportot felkeresni lehetőség szerint egy előre meghatározott üzenettel. Amennyiben a közösségi média nem enged üzenetet küldeni, vagy maga által generált üzenetet küld, Szolgááltató utólag próbálja meg az előre meghatározott üzenetet megküldeni Megrendelő célcsoportja számára. Megrendelő által megvásárolt csomag mennyiségének megfelelően küld felkeresést vagy felkeresést és üzenetet.

Megrendelőnek lehetősége van továbbá a megrendelés függvényében:

– A/B tesztet használnia (több üzenetet előre megadni, ilyenkor egy személy az egyik üzenetet kapja meg, másik személy egy másik üzenetet kap meg)

– Follow up üzenetet küldeni (miután Szolgáltató kiküldte a megadott mennyiséget, utána ismét kiküld egy üzenetet, azoknak, akiket újra el tud érni, de korábban még nem válaszoltak az első üzenetre)

– Szolgáltatót megbízni, hogy segítsen a pontos célcsoport meghatározásában, ellenben Megrendelőnek szerkeszthető formában kell megküldenie Szolgáltató részére a kereséshez használandó pontos keresési URL-eket, hashtagket, profilokat vagy profilokat, akiknek az ismerőei legyenek felkeresve

– Szolgáltatót megbízni, hogy ellenőrizze vagy akár ki is javítsa a használni kívánt profilt (Szolgáltató által előre nem meghatározott saját normái és aktuális a profillal kapcsolatos érzései szerint fog visszajelezni Megrendelő részére)

– Szolgáltatót megbízni, hogy ellenőrizze a kiküldéshez használandó szöveget, és véleményezze (Szolgáltatónak nincsenek előre meghatározott normái, minden esetben egyedileg a szöveg, célcsoport, Megrendelő tevékenysége és adott érzelmi állapota alapján dönt és véleményez)

– Szolgáltató tevékenysége kiterjed arra, hogy az ismerősök vagy követők száma is növekedjen, de a növekedésre garanciát nem tud vállalni

– Szolgáltató meg tudja személyesíteni a leveleket

– Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy úgynevezett fekete listát építsen a Megrendelő, ennek jelentősége, hogy Szolgáltató azon fiókok számára biztosan nem küldi ki az üzenetet. Megrendelőnek a fekete listát szerkeszthető táblázatban szükséges megküldenie, melyben jelöli a cégnevet, a személy nevét, annak pontos account nevét és a felhasználó pontos végső URL-ét

– Szolgálttó meg tudja bízni, hogy segítsen a pontos URL-ek kikeresésében a fekete listához.

3.1.2. weboldalon feltüntetett csomagok vagy árak minden esetben a Szolgáltató által elérendő mennyiséget mutatják, de a közvetlen felkeresésre vagy az üzenetek számára garanciát Szolgáltató nem tud vállalni (Lásd 6. és 7. pont). Mivel a kiküldhető mennyiség függ a közösségi médiumtól, az account állapotától, az account korától, az account jelenlegi ismerőseinek számától, az account korábbi tevékenységétől, és egyéb más az adott közösségi médium közösségi irányelveiben meghatározott szabályaitól.

3.1.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a saját rendszere működik, felkereséseket vagy üzeneteket tud küldeni, de a közösségi médium az accountot bármilyen szempontból szankcionálja, nem engedi a profil számára a továbbiakban hosszabb-rövidebb ideig használni a felkeresési vagy üzenetküldési funkciót. Erről Megrendelőt a folyamat során nem szükséges tájékoztatnia, a rendszert Szolgáltató beállítja, és az automatikus rendszer folyamatosan emberi tevékenységet színlelve próbálkozik, így amennyiben a közösségi médium újból engedélyezi a felkeresés küldését vagy üzenetet, a rendszer ezt meg is teszi.

3.1.4. Megrendelő a Szolgáltató részére elkészíti a célcsoportot. ezt szerkeszthető formátumban küldi meg Szolgáltató részére, úgy, hogy egyértelműen behatárolható legyen, hogy kiket kell felkeresni. Amennyiben a Megrendelő részére egyedileg kutatja fel a célcsoportot Szolgáltató, a Megrendelőnek jogában áll azt módosítani egy alkalommal. Szolgáltató a célcsoportot olyan formátumban adja át a Megrendelőnek, hogy az pontosan – a közösségi médium által nyújtott lehetőségeken belül – lássa, kik lesznek felkeresve. A célcsoport területi hatálya a saját országa Megrendelőnek, de lehetősége van ezt kibővíteni.

3.1.5. Szolgáltató számára megrendelőnek a működéshez belépési lehetőséget kell biztosítania a privát profiljába. Fontos kiemelni, hogy ha a közösségi médium engedi, akkor a Megrendelő a Szolgáltató részére nem ad admin jogosultságot és szerepkört, a Szolgáltató nem változtat a közösségi média profilon, csak és kizárólag a Megrendelő előzetes engedélyével, kifejezett hozzájárulásával és a Megrendelő kéréseinek, javaslatainak megfelelően eljárva. Abban az esetben, ha a Megrendelő ésszerűtlen, vagy jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző utasítást ad, a Szolgáltató a teljesítést megtagadja.

3.1.6. Szolgáltatónak legalább 12 hónapos privát, képpel és adatokkal ellátott profillal kell rendelkeznie, és legalább 500 ismerőssel, látható előzményekkel, ennek biztosítása Megrendelő feladata. Szolgáltató a teljesítést kizárólag élő, valós profilokon keresztül végzi, ezért kiemelten fontos, hogy a végzett tevékenység, a profil maga emberi legyen.

Különösen kiemelendő, hogy a Megrendelő a profiljába lépjen be, és nézzen rá a fiókjára, posztoljon, amennyiben beérkező üzenetet talál, azokra válaszoljon. Valamint, ha kér tőle valamit a közösségi médium (Pl.: igazolja a valódiságát) akkor azt megtegye, melyre az igazolás kéréstől számított 2 munkanapja van, ezen időn túl Szolgáltató a teljesítést nem tudja garantálni. Amennyiben emiatt Szolgáltató nem tudja folytatni, időben befejezni a tevékenységét vagy Megrendelőnek ebből kára keletkezik Szolgáltató nem vállal érte felelősséget.

Szolgáltató a Facebook üzenetküldések és vagy felkeresések során saját maga által létrehozott és használt profilt vagy profilokat használ, melyhez nem ad hozzáférést Megrendelő számára.

3.1.7. A Szolgáltató csak és kizárólag akkor vállal felelősséget a csomagban foglalt kiküldések számáért vagy a meghatározott feladatokért, amennyiben a fentiek alapján a Megrendelő a fiókba legalább hetente visszatérően öt alkalommal belépett, legalább 24 posztot kihelyezett/megosztott a Szolgáltatási időszak alatt, valamint a beérkezett üzenetekre is legkésőbb a következő munkanapon válaszolt. Mindezt Megrendelő igazolni is tudja. Igazolás módjának a képernyőről készített felvételt Szolgáltató elfogadja. Mindez alól a Facebook üzenetküldési tevékenység kivételt képez, mivel ott Szolgáltató a saját accountjait használja a tevékenységek folytatásához.

3.1.8. A Szolgáltató részére Megrendelőnek biztosítani kell egy vagy több szöveget, melyet Szolgáltató a tevékenysége során használni fog. Szolgáltató segíthet Megrendelő részére egy olyan dokumentum küldésében mely a karakterek számát meghatározza. A pontosan küldhető karakterek mennyisége minden esetben változhat függően a közösségi médiumtól, ha Szolgáltató nem jelzi külön, akkor az első üzenet 260 – kétszázhatvan – karakter lehet, míg a második üzenet 1000 – ezer – karakter.

Megrendelő köteles az üzenetet a jó erkölcs mentén megírni, amennyiben nem így történik, Szolgáltató a tevékenységének folytatását azonnali hatállyal visszautasíthatja.

Megrendelőnek be kell tartani az alábbiakat a szövegek írása során:

– Csak az előre meghatározott mennyiségű szöveget küldheti

– Szövegeknek meghatározott karakterszámuk van, melyet be kell tartson Megrendelő

– Minden üzenet megszólítással kell kezdődjön, melynek kötelező eleme: „Kedves Keresztnév!

– Minden szöveg karakterszámába beletartozik a szóköz, megszólítás, zárás, link stb

– Amennyiben Megrendelő linket helyez el a szövegben azt kizárólag úgy teheti, hogy a teljes linket másolja https:// előtaggal együtt. (szolgáltató nem vállal garanciát a link kattinthatóságára és arra, hogy a közösségi médium a linket miként jeleníti meg). Nem lehet mérőkódot vagy egyéb link rövidítő, módosító rendszer által kialakított linket használni.

– Megrendelőnek mindenképp el kell helyeznie egy kérdést, mellyel valami további feladatot vagy felhívást kínál az üzenettel felkeresett személyek számára.

Amennyiben Megrendelő nem ebben a formájában küldi meg Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató akár elállhat a teljesítéstől is, illetve nem tud garanciát vállalni arra, hogy a megállapodásban szereplő tevékenységet pontosan elvégzi, az ebből jövő kellemetlenségért, sérelemért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató nem köteles a szöveg hatékonyságát vizsgálni, és annak tartalmát sem, így az ebből jövő későbbi kellemetlenségért Szolgáltató nem felelős.

3.1.9. A Megrendelőnek lehetősége van ezt a Szolgáltató felé kiszerveznie a fentebb elvárt tevékenységek és anyagok megküldésének részét vagy egészét 4. pontokban foglaltak alapján.

3.2. Telemarketing és bejövő telefonos ügyfélszolgálat

3.2.1. Szolgáltató kísérletet tesz a tevékenysége során telefonon keresztül felkeresni egy előre meghatározott adatbázis tagjait.

3.2.2. Szolgáltató a teljesítéshez használt adatbázis előzetesen leszűri Megrendelő részére, Megrendelő elvárásai alapján, illetve elkészíti a szöveget és a kampányt. Megrendelő ezt egy alkalommal módosíthatja.

3.2.3. Szolgáltató a tevékenysége során egy szoftver segítségével készített forgatókönyvet alakít ki, a forgatókönyv alapján elvégzi az adatgyűjtést, lekérdezseket. Az eredményt adatbázisként adja át Szolgáltató Megrendelő részére.

3.2.4. Szolgáltató nem köteles folyamatos adatbiztosítást nyújtani a projekt során Megrendelő részére.

3.2.5. Szolgáltatás során Szolgáltató az előre meghatározott adatbázis Megrendelő nevében felkeresi telefonon és a Megrendelő által meghatározott tevékenységet vagy ajánlatot bemutatja.

3.2.6. Szolgáltató a hanganyagot rögzíti és ezt Megbízónak átadja.

3.2.7. Szolgáltató nem felelős a Megrendelő jó hírnevéért.

3.2.8. Megrendelőnek minden a szolgáltatás pontos működéséhez szükséges tevékenységet, adatot, információt biztosítania kell Szolgáltatónak.

3.2.9. A Megrendelt mennyiség teljesítésére Szolgáltatónak 4 hónap áll rendelkezésére.

3.2.10. Szolgáltató ilyen irányú tevékenységére az irányadó a 4.5-ös pont.

3.3. Érdeklődő gyűjtés lead alapú elszámolással

3.3.1. A tevékenysége során Szolgáltató a 3.2 és 3.1 pontban meghatározott tevékenységeket folytatja, azon pontok és alpontjai mentén. Különbség kizárólag az elszámolás módjában van. Megrendelő előre meghatározott leadet rendel meg, Szolgáltató pedig addig végzi a tevékenységét, míg a megrendelt lead mennyiségét el nem éri.

3.3.2. A lead azt jelenti, hogy a Szolgáltató által bármely formában felkeresett potenciális érdeklődő azt nyilatkozza, hogy őt akár érdekelheti is Megrendelő tevékenysége.

3.3.3. Szolgáltató nem köteles az érdeklődést skálázni, illetve nem feladata értékesíteni legfeljebb igényt felmérni, melyet azzal tesz meg, hogy bemutatja Megrendelő tevékenységét.

4. Kiegészítő és/vagy egyéb tevékenységek bemutatása

4.1. Szövegírás

Szolgáltató a Megrendelő által megadott, valamint róla nyilvánosan elérhető adatai alapján bármely felkereséshez vagy egyéb kommunikációhoz használható szöveget ír. Amennyiben ezt üzenetek küldéséhez teszi, úgy a meghatározott karakterszámok alapján teszi, más esetben pedig saját vagy Megrendelő által meghatározott mennyiségű karakterszámban végzi.

4.2. LinkedIn hírlevél

Szolgáltató az általa alkalmazott rendszere által képes a Megrendelő profiljában már meglévő ismerősöknek üzenetet írni. Az üzenet ugyanúgy működik, mintha a Megrendelő a Szolgáltató fentiekben bemutatott fő tevékenységét használná.

4.3. Profil létrehozás, ellenőrzés, javítás

Szolgáltató kijelenti, hogy nem kereskedik Facebook, LinkedIn vagy Instagram profilokkal. Szolgáltató kijelenti, hogy a profilok létrehozásakor kizárólag asszisztensi szolgáltatást végez Megrendelő részére, mely során Szolgáltató a szerződésnek megfelelően elkészít egy a Megrendelő által is egyébként elkészíthető profilt a Megrendelő nevében és megbízásából.

A profil elkészítése során a Szolgáltató ingyenes vagy az általa mindenkor használt prémium előfizetésében elérhető képeket használja, valamint azokat, melyeket a Megrendelő a Szolgáltató részére megküld. Amennyiben a későbbiekben a képek felhasználási joga kapcsán vagy a profil miatt eljárás indul, a Szolgáltató az elkészítést követően a képek további felhasználásáért felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató a Megrendelő meglévő profilját ellenőrizni tudja, belátása és szakmai tapasztalata alapján képes javaslatokat tenni a változtatásra. Amennyiben Megrendelő igényli, és ad admin jogosultságot a profiljához, úgy asszisztensi szolgáltatás keretében Szolgáltató az általa tett ajánlások szerint módosításokat végez, de csak kizárólag azokat, melyeket a Felek előre egyeztettek és Megrendelő elfogadott.

Az így elkészített / módosított profilt a Megrendelő megtekinti, azon 1 esetben ingyenesen változtatást kérhet. A további változtatásokért, módosításokért a Szolgáltató további asszisztensi díj felszámítására jogosult. Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által javasolt változtatást minden esetben megvizsgálja, azonban nem minden esetben köteles azt végrehajtani, kiemelt figyelemmel a szakszerűségi követelmények, valamint a szolgáltatás magas szintű biztosítása érdekében.

4.4. Fekete lista

Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy úgynevezett „fekete listát” építsen a Megrendelő, mely nyilvántartásnak kiemelt jelentősége, hogy Szolgáltató azon fiókok számára biztosan nem küldi ki az üzenetet. Megrendelőnek a „fekete listát” szerkeszthető táblázatban szükséges megküldenie, melyben jelöli a cégnevet, a személy nevét, annak pontos account nevét és a felhasználó pontos végső URL-ét. Amennyiben ezt nem tudja vagy akarja megtenni a Megrendelő, a Szolgáltató is biztosíthatja ezt a Megrendelő részére, melyet a Felek egymással minden esetben egyeztetnek. Fontos kiemelni, hogy a lista elkészítését követően további változtatásáért, vagy felmerülő változásért és naprakész állapotáért a Megrendelőt terheli a felelősség.

4.5. Virtuális asszisztencia

Szolgáltató külön megállapodás keretében Megrendelő részére Virtuális asszisztencia szolgáltatást nyújt, mely azt jelenti, hogy Megrendelő a tevékenysége folyamán felmerülő valamennyi, kifejezetten nem a Megrendelő főtevékenységével összefüggő, vagy különleges szaktudást igénylő (tipikusan „back office”) feladatot kiszervezheti, így különösen de nem kizárólagosan az értékesítést – annak bármely aspektusát-, a pénzügyi/számviteli tevékenységet, adminisztratív, vagy adatbázis építési, kezelési tevékenységet.

Felek minden esetben megegyeznek abban, hogy a Szolgáltató a Megrendelőtől kapott feladat megismerését követően visszautasíthat olyan (rész) feladatot, melyet nem tudna az adott szakma szerint általában elvárható szinten elvégezni, ugyanakkor amennyiben a Megrendelő ennek tudatában is ragaszkodik a feladatellátáshoz, abban az esetben esetleges szakirányú végzettség hiányában nem garantálható a legmagasabb fokú szakmaiság a Szolgáltató részéréről, melyet Megrendelő saját érdekkörében felmerülő kockázatként elfogad.

Virtuális asszisztencia szolgáltatás díjazása és elszámolása történhet:

  • – Egyösszegű átalánydíj megállapításával, mely során Felek a díjazás ellenében előre meghatározott számú munkaórát kötnek ki a Szolgáltató időkeretéből. Megrendelő ekkor ellátja Szolgáltatót feladattal, aki igyekszik a tevékenységét a lehető leggyorsabban elvégezni, amennyiben a lekötött munkaidőkeretet a Szolgáltató nem meríti ki, Megrendelő köteles ugyanúgy kifizetni az átalánydíjat. Általány díj esetében a lekötött munkaóra száma minden esetben 30 napig érvényes. Amennyiben a Felek külön szerződésben eltérnek a 30 naptól és hosszabb időszakban egyeznek meg, akkor Szolgáltató és Megrendelő köteles elszámolni egymással minden 30. nap után, mely időszakra Szolgáltató teljesítés igazolást és részszámlát állít ki. Szolgáltató nem köteles a tevékenységét tovább folytatni addig, amíg a részszámla összege a számlájára bizonyíthatóan nem érkezett meg. Az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre. Amennyiben a Megrendelő nem biztosít elegendő feladatot Szolgáltatónak, abban az esetben Megrendelő a fennmaradó lekötött munkaórát ugyanúgy teljesítettnek veszi, ekkor Megrendelő részére rendelkezésre állási díjként kerül felszámításra.
  • – T&M alapon óradíj megállapításával mely során Megrendelő előre megrendel egy minimum óraszámot (10 óra), melyet Szolgáltató leköt az idejéből, és ezt Megrendelő részére bocsájtja, valamint amennyiben a 10 órás időkeret kimerült a továbbiakban elvégzett munkát Szolgáltató óradíjas elszámolás alapján számolja el. Az minimum idő lekötése minden esetben kizárólag adott tárgyhóra vagy 30 napos időszakra vonatkozik. Amennyiben ez időszak alatt nem használta el Megrendelő a lekötött minimumórákat, az azt jelenti, hogy a Virtuális asszisztensi szolgáltatás ugyanúgy teljesült, ebben az esetben rendelkezésre állási díjként kerül az összeg felszámításra.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy saját ügyfélnyílvántartó rendszerrel, és projektmenedzsment rendszerrel, melybe vezeti az elvégzett feladatokat és a munkaidejét is. Amennyiben Megrendelő rendelkezik ilyen rendszerrel, melyben lehetőség van munkaidő mérésre, akkor Megrendelőnek kötelessége ehhez Szolgáltató részére hozzáférést biztosítani. Ekkor Szolgáltató ezen rendszeren keresztül vezeti az elvégzett feladatait és munkaidejét.

Szolgáltatónak nem kötelessége minden egyes részfeladatot külön feladatként kezelni, rendszerében illetve Megrendelő rendszerében is tömöríthet. Szolgáltatónak egy kötelessége van, hogy a teljesítés igazoláskor a végső munkaideje kimutatható legyen. Megrendelő a feladatok részletességének feladatok szintű kidolgozását, és időbeliségét nem kérheti számon Szolgáltatón.

Szolgáltató a fenti teljesítésről a Megrendelő részére az adott 30 napos időszakra vonatkozóan Szolgáltató által előre meghatározott formátumú táblázatos órakimutatást küld, mint teljesítésigazolást. Ezt a teljesítés igazolást Megrendelő abban az esetben nem fogadhatja el, ha bizonyítani tudja, hogy az adott időben Szolgáltató nem végezte el a feladatot. Szolgáltató amennyiben Megrendelő rendszerét használja, ebben az esetben Megrendelőnek kötelessége Szolgáltató részére pontos kimutatást adni a rendszerről és a benne szereplő adatokról a megrendelés lejáratát követő legfeljebb 5 munkanapon belül. Ennek nem teljesülése esetén Szolgáltató jogosult az általa meghatározott díjára.

Szolgáltató minden megkezdett órát munkaórának számít.

Megrendelő kötelessége, hogy Szolgáltatónak mindig elegendő feladata legyen, mellyel foglalkozni tud.

Szolgáltató feladatokat kizárólag írásban fogad az info@leadgenerator.hu email címre. Megrendelőnek lehetősége van online megbeszélésen vagy telefonon keresztül is feladatot adni, de Megrendelő kijelenti, hogy ezt csak a folyamat gyorsítása végett teszi, Szolgáltató részére ekkor is köteles emailben a feladatot pontosan leírni.

A Virtuális asszisztencia tevékenység során a Szolgáltató ingyenes vagy az általa mindenkor használt prémium előfizetésében elérhető képeket használja, valamint azokat, melyeket a Megrendelő a Szolgáltató részére megküld. Amennyiben a későbbiekben a képek felhasználási joga kapcsán vagy a profil miatt eljárás indul, a Szolgáltató az elkészítést követően a képek további felhasználásáért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató a munkája során létrejött anyagok, képek, eszközök, dokumentumok stb után a Szerzői jogairól az ÁSZF 10. pontja az irányadó.

4.8. Értékesítés

Szolgáltató teljes körű értékesítési tevékenységet is tud végezni a Virtuális asszisztencia szolgáltatása keretében. Szolgáltató minden ilyen irányú tevékenységére a 4.5-ös pont az irányadó.

4.9. LinkedIn adatok kigyűjtése

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás alkalmas arra, hogy a Megrendelővel a LinkedIn közösségi médiumon kapcsolatban lévő ismerősei e-mail címeit direktben kigyűjtse.

Szolgáltató ezúton kiemelten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az e-mail cím, – amennyiben az a GDPR 4. cikke szerinti személyes adatnak minősül – kezelésével összefüggő, a GDPR szerinti kötelező tájékoztatást a Megrendelő köteles adni az érintett irányába. Szolgáltató az adatvédelmi és adatbiztonsági aspektusú panasz, valamint (hatósági) eljárás esetén felelősséget nem vállal.

4.10. Tartalommarketing

Szolgáltató social media posztokat, és egyéb tartalmakat készít Megrendelő részére, melyet a Felek minden esetben egyeztetnek egymással. Az elkészült tartalmakon egy esetben lehet módosítani a megküldéstől számított 5 munkanapon belül kérheti Megrendelő. Minden további változtatás azonban új megrendelésnek minősül, melynek keretében Szolgáltató többlet díjazásra jogosult.

5. Az elektronikus szerződéskötés lépései

5.1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Megrendelő és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ASZF-ben foglalt feltételek szerint.

5.2. A Megrendelő a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével, vagy a szolgáltató által megjelölt, elektronikus szerződés megkötésére alkalmas felületen, elektronikus úton köti meg.

5.3. Megrendelő a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait, melyek kezeléséről a Szolgáltató a Megrendelőt a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatója útján tájékoztatja.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.5. A Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 8 napon belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.6. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Megrendelő az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről, valamint a további szükséges lépésekről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Megrendelő részére.

5.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

5.8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

5.9. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Megrendelő részére azonnal elérhető.

5.10. A Megrendelő a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában, valamint az eseti kedvezményben foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

5.11. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel, és a díjbekérő/számla sorszáma megfelelően fel legyen tüntetve.

5.12. A Megrendelő minden, a Szolgáltató által a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesnek ítélt anyagot, információt köteles hiánytalanul rendelkezésre bocsájtani a Szolgáltató által egyedileg megadott időpontig. Ennek hiányában Szolgáltató nem kezdi el a Szolgáltatást, és a Megrendelő hibájából történő időveszteség és hátrányból származó kiesésért nem vállal felelősséget.

6. Felelősségi kérdések

6.1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 30%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

6.2. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

6.3. A LinkedIn, Facebook és Instagram fiókok mindenkor a LinkedIn, Instagram és a Facebook tulajdonát képzik, Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásból eredő problémákért. A Megrendelő kijelenti, hogyha olyan probléma merül fel, mely a szoftver használatából ered (Pl. letiltják az oldalát, blokkolják, korlátozzák stb.), annak felelőssége a Megrendelő érdekkörében merül fel, kiemelt figyelemmel jelen ÁSZF 3. és 4. pontjaiban foglalt megrendelői kötelezettségek be nem tartása esetén.

6.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Megrendelőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

6.5. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) mindenkori biztosítása a Megrendelő feladata.

6.6. Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal garanciát az általa elkészített anyagokra, a szoftver működésére, és legfőképp nem vállal garanciát az értékesítés növekedésére. Az elért eredmény személyenként, profilonként, termékkörtől, közzétett tartalomtól és annak minőségétől függően változhat! Szolgáltató sem garanciát, sem felelősséget nem vállal ezért. Még abban az esetben sem, amennyiben Szolgáltatónak érdeke fűződik a nagyobb értékesítési volumen eléréséhez.

6.7. Szolgáltató kijelenti, hogy nem tud garanciát vállalni a tevékenysége során a profilokra. Amennyiben ezekben bármi kár történik, Szolgáltatónak ez nem róható fel. Szolgáltató a csomagban foglalt vagy egyedileg megállapodott órák számára mennyiségére garanciát sem tud vállalni, elérendő számokat jelez, melyet célként tűz ki, de ettől kevesebb is lehet függően a közösségi médiumtól vagy a tevékenységtől. Így amennyiben Megrendelő 10 egységet vásárol, de Szolgáltató csak egyet tud igazolhatóan elvégezni, de Szolgáltató láthatóan elkezdte a tevékenységét, és kifejezetten nem rossz indulatúan járt el, abban az esetben ez Szolgáltatónak nem róható fel hibaként, így Szolgáltató nem is tartozik felelősséggel, teljesítése elfogadottnak tekinthető.

6.8. Szolgáltató garantálja, hogy az általa megjelölt, egyedileg megtárgyalt határidőre a vállalt anyagokat elkészíti, a szolgáltatást elindítja. Amennyiben ez nem történik meg a Megrendelőnek lehetősége van az általa megfizetett összeget visszaigényelni és ezzel elállni a Megrendeléstől.

6.9. Amennyiben Szolgáltató a határidő lejárata előtt legalább 1 munkanappal jelezte az esetlegesen felmerülő késést, annak minden indoklásával, akkor e jelzés során megtárgyalt új határidő lép életbe, melyet a Megrendelő köteles tudomásul venni.

6.10. Szolgáltató garantálja, hogy a megrendelt csomagtól függetlenül, a csomagban foglalt üzenetet mennyiség minimum 10%-át küldi ki az adott időszakra vonatkozóan. A további üzenetküldésre garanciát abban az esetben vállal, ha a Facebook, Instagram és LinkedIn nem tiltja le az adott felhasználót vagy nem korlátozza annak tevékenységét, valamint, amennyiben a Megrendelő igazoltan teljesíti jelen ÁSZF 3. és 4. pontjában foglalt kötelezettségeit. Amennyiben ez megtörténik a garanciát Szolgáltató nem vállalja, ebből eredő kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. Kiegészítő tájékoztatás a megrendeléshez

7.1. A Megrendelőnek szükséges megadnia a belépési felhasználó nevét és a hozzá tartozó jelszavát a LinkedIn, Instagram és a Facebook oldalára. A jelszót Szolgáltató nem kéri direkt emailben, kizárólag a https://onetimesecret.com/ oldalon keresztül generált linket kéri el. Ezen az oldal legalább 7 napos megtekintés beállítása szükséges, továbbá, hogy ne legyen jelszóval védve a link.

7.2. A fenti kezelt személyes adatokról a Szolgáltató saját, mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatójában nyújt tájékoztatást, továbbá biztosítja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozó megfelelőségét, valamint az adatok biztonságát garantálni tudja.

7.3. A Szolgáltató által használt rendszer belép a LinkedIn, Instagram és/vagy a Facebook fiókjába, majd a szoftver automatikusan emberi behatás nélkül jelöl és üzenetet küld. Teszi ezt oly módon, mintha a szolgáltatást a Megrendelője végezné, megadott időszakokban, megadott számban. A szolgáltatás folytonos és megfelelő működéséhez azonban szükséges, hogy a Megrendelő teljesítse jelen ÁSZF 3. és 4. pontjában foglalt kötelezettségeit.

7.4. Fix, egyszeri díjas szolgáltatások során 30 naptári napon belül vállalja Szolgáltató az anyagok elkészítését, havi díjas szolgáltatás esetén a beérkezett pénzösszeg után visszaigazolást kap Megrendelő, mely visszaigazolástól számított 30 naptári napig él a szolgáltatás, éves megrendelés esetén a visszaigazoló emailtől számított 365 napig él a megrendelés.

7.5. Megrendelést a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 munkanapon belül feldolgozza és visszaigazolja a Megrendelő felé. A szerződést Szolgáltató az egyedileg megtárgyalt határidőn belül teljesíti. Amennyiben a meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 1 munkanappal, e-mailben felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és értesíti a Megrendelőt az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. A Megrendelő kijelenti, hogy ezeket a változásokat elfogadja.

8. A Szolgáltatás díjazása

8.1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található. Szolgáltató időszaki- és/vagy egyéb akciókat létrehozhat, ezek feltételeit a mindenkor hatályos hirdetményben teszi közzé a weboldalon. Továbbá Prémium szolgáltatás esetén a szolgáltatási díj a Prémium szolgáltatástól függ, melyet a Szolgáltató minden esetben előre egyeztet a Megrendelővel.

8.2. A díjakat a Megrendelő kizárólag a weboldal (www.leadgenerator.hu) által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki, így különösen bankkártyával történő fizetési mód kiválasztásával, melyről a Szolgáltató a Megrendelőnek üzenetben tájékoztatást nyújt.

8.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a feltüntetett fizetendő összeg minden esetben felhasználókként értendő, nem vállalkozásonként, melyre figyelemmel, amennyiben a Megrendelő több munkatársa számára is kívánja a szolgáltatást megrendelni, ebben az esetben többszöri megrendelést kell indítania, mely többszöri fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Megrendelő elfogad. Példa alapján konkrétan a megrendelés összege 1 LinkedIn felhasználónevet, 1 Instagram felhasználónevet és 1 Facebook felhasználónevet foglal magában.

8.4. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés után aktiválódik.

8.5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden hónap első napján felülvizsgálni, szükség esetén módosítani, de legalább minden év januárjában minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

8.6. A Szolgáltató csak és kizárólag elektronikus számlát bocsát ki a befizetésekről.

8.7. A határozott idejű egy összegű fizetés esetén kedvezmény jár, ezért, ha a Megrendelő felmondja a határozott idejű, kedvezményes díjjal megállapított határozott idejű szerződést, felmondás esetén Szolgáltató a visszamaradó összeget nem fizeti vissza, azt a kedvezmény okán kötbérként érvényesíti a Megrendelővel szemben.

8.8. Az egyösszegű teljesítésigazolásnak fő szabály szerint a módosítás után visszaküldött anyag minősül, melyet a Megrendelőnek kötelessége elfogadni, ezzel együtt a tevékenység miatt kiállított számlát kifizetni. Rendszeres havidíjas szolgáltatás során a szolgáltatási időszak után (14 vagy 30 nap).

8.9. Szolgáltató a Megrendelő egyedi kérése alapján teljesítés igazolást állíthat ki 10 napon belül. A Megrendelő 5 munkanapon belül a teljesítésigazolást megvizsgálja, azzal összefüggésben írásban, indokolással ellátott érdemi kifogást terjeszthet elő a Szolgáltató irányába, vagy a teljesítésigazolás elfogadja. Amennyiben a Megrendelő érdemi kifogással nem él, valamint a teljesítésigazolás elfogadásáról határidőben nem nyilatkozik, a Szolgáltató a Megrendelő részére kiállított teljesítés igazolást a Megrendelő által elfogadottnak tekinti, melyre figyelemmel a Megrendelő a továbbiakban semminemű kártérítési vagy egyéb igénnyel nem élhet Szolgáltató felé.

8.10. Szolgáltató a LinkedIn üzenetküldési szolgáltatás során Sales Navigatort biztosíthat Megrendelőnek, mely olyan extra lehetőséget kínál a LinkedIn felületén, ahol kétséget kizáróan rögzíteni (lementeni) lehet valamennyi összes személyt, akit a Szolgáltató felkeresett. Ebben az esetben a Felek ezen nyilvántartást tekintik és fogadják el teljesítésigazolásnak, Szolgáltató ezen kívül más igazolást fő szabály szerint nem állít ki. Megrendelő ezen módszer szerint megtekintheti az igazolást mindaddig, amíg a Sales Navigator aktív a fiókján. Amennyiben a Sales Navigator már nem aktív, vagy valamilyen technikai oknál fogva nem elérhető, a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az info@leadgenerator.hu e-mail címére küldött üzenettel.

9. Szolgáltatás megtagadása

9.1. Amennyiben a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Megrendelő valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen ok szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

9.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

9.3. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

10. Szerzői Jogok

10.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.leadgenerator.hu weboldalon, valamint szolgáltatása nyújtása során keletkezett dokumentumok, anyagok, azok bármely részlete és az azon, vagy azokban megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében.

10.2. Megrendelő amennyiben megszünteti idő előtt a Szolgáltatóval az együttműködést vagy a szolgáltatás végbemegy, kötelessége nyilatkozni arról, hogy a Szolgáltató a tevékenysége során milyen dokumentumot, anyagot, tartalmat, folyamatot, metódust stb hozott létre vagy mely anyagokhokhoz volt akár csak kis részben is köze. Ezen anyagok vagy részegységek mind a Szolgáltató Szerzői jogát képzik, így Megrendelőnek kötelessége nyilatkoznia arról, hogy a továbbiakban mit kíván velük folytatni.

Amennyiben Megrendelő ezt az együttműködés lejárta vagy idő előtti megszűnésétől számított 5 munkanapon belül nem teszi meg, úgy Szolgáltató maga nyilatkozik, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia, és ez alapján kell nyilatkoznia arról, mit kíván tenni a Szolgáltató Szerzői Jogi anyagaival. Szolgáltatónak a nyilatkozatot 2 éve van megtenni.

10.2. A továbbiakban a Szolgáltató mindenkor hatályos Jogi Nyilatkozata az irányadó, melyet a Szolgáltató weboldalán tesz közzé.

11. Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Megrendelőt nem illeti meg a felmondási jog.

12. Adatvédelem

A Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkre kattintva: www.leadgenerator.hu, valamint a Szolgáltató székhelyén.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, annak jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.4. Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

14. Panaszkezelés

14.1. A Szolgáltató és weboldala célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megadott e-mail címen, vagy levél útján is írásban közölheti. Az adatkezelésről a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója útján tájékoztatást.

14.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

14.3. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

c)                  Budapest, 2023.04.03.

 

a)                 Terms and Conditions

b)               General terms and conditions

Effective from 03.04.2023

 

from 01304.2023

Preamble

This document is issued by the Service Provider (Bodó Balázs Gyula EV.; 1203 Bp., Török Flóris utca 4. 2.; 41875654-1-43 www.leadgenerator.hu) (hereinafter: website) and the  General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) necessary for ordering and using  the services sold by the  Customer.

A general contractual condition is a contractual term that has been unilaterally determined by the Service Provider for the purpose of concluding several contracts, without the involvement of the other party (Customer), and which has not been individually negotiated by the parties. These GTC become part of the contract if the Service Provider has allowed the other party (Customer) to get acquainted with its content prior to the conclusion of the contract and if the other party has accepted it.

We would like to inform the Dear Customer that in these GTC the general terms and conditions that differ substantially from the usual contractual practice are highlighted separately.

Attention! In view of the above, we expressly ask the Dear Customer to read this document carefully, bearing in mind that at the time of ordering he declares that he has read all the points of the GTC carefully, and accepts the contents of it impeccably as enforcing it in accordance with his will.

If the Customer does not wish to accept these GTC or does not wish to be bound by it, do not use the Service and please leave the site.

The contract concluded on the basis of this document will not be filed, it will be concluded exclusively in electronic form, it does not qualify as a written contract, it is written in Hungarian. The Service Provider declares that it does not submit to the provisions of the Code of Conduct, but does everything that can be expected of it in order to establish and strive for the existence of clean and fair competition.

  1. The Service Provider – Imprint

Name: Bodó Balázs Gyula EV

Headquarters: 1203 Bp., Török Flóris utca 4. Fsz. 2.

Company registration number: 01-06-795061

Tax number: 41875654-1-43

Phone number: +3630/581-9891

E-mail address: info@leadgenerator.hu

Hosting provider details

Name of data processor: Sybell Informatics Limited Liability Company

Short name: Sybell Informatika Kft.

Company registration number: 01-09-293034

Tax number: 25859502-2-42

Headquarters: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2nd floor 206.

Email: info@sybell.hu

 

2. General provisions

2.1 The scope of these GTC covers the services and legal relationships listed on the Service Provider’s website (www.leadgenerator.hu), as well as all separate contracts concluded with the Service Provider and its customer, in which they contract for separate services or agree on further details. An inseparable part of all such contracts is the GTC and the Service Provider’s Data Management Information in force at any time.

2.2. Issues not regulated in this GTC and the interpretation of these GTC shall be governed by Hungarian law, in particular the relevant provisions of Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: Civil Code) and Act CVIII of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information Society Services (hereinafter: Elker. Act). The mandatory provisions of the relevant legislation shall also apply to the parties without any special stipulation.

2.3. These GTC 01.09.2022. shall be in force  and shall remain in force until revoked. The Service Provider is entitled to unilaterally modify the GTC.

2.4. The Service  Provider shall always publish the modification of the GTC on the Website. The Service Provider shall send the modification to the e-mail address provided by the Customer at least 5 working days before the modification, if the Customer does not wish to accept the amendment, it is necessary to notify it in writing at  the info@leadgenerator.hu address and may terminate the service.

2.5. In the event of termination, the Service Provider shall refund the fee for the remaining part of the annual order (which includes 12 simultaneous orders) – in practice, this means that if the Customer indicates that it does not wish to continue the Service due to the modification of the GTC, the Customer will immediately stop it, and account for the given month as the month started,  However, the amount of the remaining orders will be refunded, since the annual order is considered to be the simultaneous placement of 12 separate orders, so the amount of the remaining orders after the month in question will be refunded. Otherwise, the Service Provider will not be able to refund the amount.

2.6. If the Service Provider does not send out the modification, the Service Provider is obliged to perform the service to the Customer on the basis of the GTC in force at the time of ordering, except for the changed clause that provides a more favorable condition for the Customer compared to the GTC previously in force.

2.7. The Service Provider does not have a contractual or other business relationship with LinkedIn, Facebook, Instagram or any other social media. All LinkedIn, Instagram and Facebook or other social media logos and trademarks displayed on the site are the property of LinkedIn, Instagram and Facebook.

2.8. In some cases, the Service Provider expects an individually negotiated contract for the given activity to be concluded in addition to the acceptance of these GTC. In order for the service requested by the Customer to start, the Customer must also accept and sign the contents of the individually negotiated contract, otherwise the Service Provider will refuse the Service. But in addition to the clauses of the individually accepted contract, the Customer also accepts the GTC.

2.9. The Service Provider may occasionally provide a periodic discount in addition to the original offers, the detailed conditions of which are always included in the current announcement published on the website. In the event that the Customer becomes entitled to receive such a discount, the Service Provider shall perform the performance taking into account the discount.

2.10. The Service Provider may occasionally provide an individual offer or a personalized discount, which is agreed with the Customer. The Service Provider is not obliged to publish this special discount only for certain Customers on its website, but it is obliged to settle it in all cases after the agreement on the basis of the discount or individual price.

2.11. The Service Provider may refuse the Service to anyone without justification, it is not bound by any obligation to conclude a contract.

2.12. The Service Provider always carries out the activities according to its own schedule, through its own devices. The Customer cannot give instructions on the exact course of the work, it can only define the task. The Service Provider carries out its activities on its own territory.

2.13. The Customer declares that he has been informed in advance and is sufficiently prepared from the Service Provider’s activities and expertise, understands its processes and accepts the Service Provider as a business partner. It further declares that the Service Provider is able to perform its activities at such a high level that it is more than sufficient for it.

3. Presentation of main activities

3.1. Messaging activity

3.1.1 Its messaging activity consists of logging into the Customer’s social media interface or surfaces (LinkedIn, Instagram, etc.) or, in the case of Facebook, the profile or profiles created and operated by the Service Provider using the system used by the Service Provider, and then carrying out activities there that take advantage of the opportunities provided by the Social Media surfaces. It primarily sends messages and visits to the target group indicated by the Customer.  Visits are called differently on social media platforms, this can be friend requests, following, etc.  Then, if possible, the Service Provider will also send a message. The Service Provider cannot access all functions, but tries to use all the necessary functions necessary to visit the Customer. With its activity, it tries to appear human, so during the performance of the task the Service Provider goes through a process as if the task were performed by a human hand.

The primary main activity of the Service Provider is to provide an opportunity to visit a predetermined target group, preferably with a predefined message. If social media does not allow you to send a message or sends a message generated by itself, the Service Provider will try to send the predetermined message to the target group of the Customer afterwards. It sends a visit or visit and message according to the quantity of the package purchased by the Customer.

Depending on the order, the Customer also has the opportunity to:

– Use an A/B test (specify multiple messages in advance, in which case one person receives one message, another person receives another)

– Send a follow up message (after the Service Provider has sent out the specified quantity, then it will send a message again, to those whom it can reach again, but have not responded to the first message before)

– Hire the Service Provider to help determine the exact target group, but the Customer must send the Service Provider the exact search URLs, hashtags, profiles or profiles to be used for the search in editable form, whose acquaintances should be visited

– Instruct the Service Provider to check or even correct the profile to be used (the Service Provider will report back to the Customer according to its own standards not predetermined by the Service Provider and its current feelings about the profile)

– Instruct the Service Provider to check the text to be used for sending and to comment on it (The Service Provider does not have predetermined standards, it always decides and comments individually based on the text, target group, the activity of the Customer and its given emotional state)

– The activity of the Service Provider extends to the increase in the number of friends or followers, but it cannot guarantee growth

– Service Provider can personalize letters

– The Service Provider provides an opportunity for the Customer to build a so-called black list, the significance of which is that the Service Provider will definitely not send the message to those accounts. The Customer must send the black list in an editable table indicating the company name, the name of the person, its exact account name and the exact final URL of the user

– Service provider can hire you to help you find the exact URLs for the black list.

3.1.2. The  packages or prices indicated on the website always show the quantity to be reached by the Service Provider, but the Service Provider cannot guarantee direct visits or messages (See points 6 and 7). Because the amount you can send depends on the social media, the status of the account, the age of the account, the number of current friends of the account, the  previous activity of the account, and other rules set out in the community guidelines of the respective social media.

3.1.3. The Service Provider is not responsible if its own system works, it can send visits or messages, but the social media penalizes the account in any aspect, does not allow the profile to use the contact or messaging function for a longer or shorter period of time. There is no need to inform the Customer about this during the process, the system is set up by the Service Provider, and the automatic system constantly tries to pretend human activity, so if the social media re-enables sending a visit or message, the system will do so.

3.1.4. The Customer prepares the target group for the Service Provider. it is sent to the Service Provider in an editable format, so that it can be clearly defined who needs to be visited. If the Service Provider searches for the target group individually for the Customer, the Customer has the right to modify it once. The Service Provider shall provide the target group to the Customer in such a format that it can see exactly who will be visited within the possibilities provided by the community media. The territorial scope of the target group is the Customer’s own country, but it is possible to extend it.

3.1.5. The Customer shall provide the Service Provider with access to its private profile in order to operate. It is important to point out that if the social media allows, the Customer does not grant the Service Provider admin rights and roles, the Service Provider does not change the social media profile, only and exclusively with the Customer’s prior permission, express consent and acting in accordance with the Customer’s requests and suggestions. In the event that the Customer gives an unreasonable or unlawful or moral instruction, the Service Provider shall refuse to perform.

3.1.6. The Service Provider must have a private profile with pictures and data for at least 12 months, and at least 500 friends with visible history, which is the responsibility of the Customer.  The Service Provider performs the performance exclusively through live, real profiles, therefore it is extremely important that the activity performed, the profile itself, is human.

In particular, the Customer should log in to his/her profile, look at his/her account, post and, if found, reply to incoming messages. Also, if the social media asks for something from him (e.g.: proves his authenticity), he should do it, for which he has 2 working days from the request for the certificate, beyond this period the Service Provider cannot guarantee performance. If, because of this, the Service Provider  is unable to continue, terminate its activity in time or the Customer suffers damage as a result, the Service Provider shall not be liable for it.

The Service Provider uses the profile or profiles created and used by itself during Facebook messages and or visits, to which it does not provide access to the Customer.

3.1.7. The Service Provider shall only be liable for the number of postings included in the package or for the specified tasks if, based on the above, the Customer has logged into the account at least five times a week, posted/shared at least 24 posts during the Service Period, and has also responded to the received messages no later than the next working day. The Customer can prove all this. The Service Provider accepts the recording of the screen as the method of verification. Facebook messaging activity is an exception to this, as the Service Provider uses its own accounts to continue its activities.

3.1.8. The Customer shall provide the Service Provider with one or more texts that the Service Provider will use in the course of its activities. The Service Provider may assist the Customer  in sending a document that determines the number of characters. The exact amount of characters that can be sent may vary depending on the social media, if the Service Provider does not indicate it separately, the first message can be 260 – two hundred and sixty – characters, while the second message can be 1000 – thousand – characters.

The Customer is obliged to write the message in accordance with good morals, if this is not the case, the Service Provider may refuse to continue its activities with immediate effect.

The Customer must comply with the following when writing the texts:

– Send only the predefined amount of text

– Texts have a specific number of characters, which must be observed by the Customer

– All messages must begin with a salutation, the obligatory element of which is: “Dear First Name!

– The number of characters in each text includes spaces, salutations, closing, links, etc

– If the Customer places a link in the text, it can only be done by copying the entire link including https:// prefix. (Service Provider does not guarantee the clickability of the link and how the social media displays the link). It is not possible to use measurement codes or other links created by shortening or modifying systems.

– The customer must place a question offering some additional task or invitation to the people contacted with the message.

If the Customer does not send it to the Service Provider in this form, the Service Provider may even withdraw from the performance or cannot guarantee that the agreed activity will be performed accurately, the Service Provider shall not be liable for any inconvenience or injury resulting from this. The Service Provider is not obliged to examine the effectiveness of the text or its content, so the Service Provider is not responsible for any subsequent inconvenience resulting from this.

3.1.9. The Customer has the opportunity to outsource to the Service Provider all or part of the sending of the activities and materials required above in accordance with Section 4.

3.2. Telemarketing and incoming call center

3.2.1. In the course of its activities, the Service Provider attempts to visit the members of a predefined database by telephone.

3.2.2. The Service Provider filters the database used for the performance for the Customer in advance, based on the Customer’s expectations, and prepares the text and the campaign. The Customer may modify this once.

3.2.3. In the course of its activities, the Service Provider develops a scenario created with the help of software, performs data collection and queries based on the scenario. The Service Provider shall hand over the result to the Customer as a database.

3.2.4. The Service Provider is not obliged to provide continuous data provision to the Customer during the project.

3.2.5. During the Service, the Service Provider visits the predetermined database on behalf of the Customer by phone and presents the activity or offer specified by the Customer.

3.2.6. The Service Provider records the audio material and hands it over to the Client.

3.2.7. The Service Provider is not responsible for the good reputation of the Customer.

3.2.8. The Customer shall provide the Service Provider with all activities, data and information necessary for the accurate operation of the service.

3.2.9. The Service Provider has 4 months to fulfill the Ordered quantity.

3.2.10. Section 4.5 shall apply to the Service Provider’s activities in this regard.

3.3. Lead collection with lead-based settlement

3.3.1. In the course of its activities, the Service Provider carries out the activities specified in points 3.2 and 3.1, along those points and its subpoints. The difference is only in the method of settlement. The Customer orders a predetermined lead, and the Service Provider performs its activity until the quantity of the ordered lead is reached.

3.3.2. Lead means that a potential interested party contacted by the Service Provider in any form declares that they may even be interested in the Customer’s activities.

3.3.3. The Service Provider is not obliged to scale the interest, nor is it its task to sell it, at most to assess the demand, which it does by presenting the activities of the Customer.

4. Description of ancillary and/or other activities

4.1. Copywriting

Based on the data provided by the Customer and publicly available about it, the Service Provider writes any text that can be used for visits or other communication. If you do this to send messages, you do it based on the specified number of characters, otherwise you do it in a number of characters determined by yourself or by the Customer.

4.2. LinkedIn newsletter

The Service Provider is able to write messages to friends already existing in the Customer’s profile through its system. The message works in the same way as if the Customer were using the main activity of the Service Provider described above.

4.3. Profile creation, verification, correction

The Provider declares that it does not trade Facebook, LinkedIn or Instagram profiles. The Service Provider  declares that when creating profiles, it performs only assistant services for the Customer, during which the Service Provider prepares a profile that can otherwise be prepared by the Customer in the name and on behalf of the Customer in accordance with the contract.

When creating the profile, the Service Provider uses the images available free of charge or in the premium subscription used by the Service Provider at all times, as well as those that the Customer sends to the Service Provider. If proceedings are subsequently initiated in connection with the right to use the images or because of the profile, the Service Provider shall not be liable for the further use of the images after they have been taken.

The Service Provider can check the existing profile of the Customer and is able to make suggestions for changes based on its discretion and professional experience. If the Customer requests it and grants admin rights to its profile, the Service Provider will make modifications according to the recommendations made by it within the framework of the assistant service, but only those that have been agreed in advance by the Parties and accepted by the Customer.

The Customer will view the profile created / modified in this way, and in 1 case it may be changed free of charge. For further changes and modifications, the Service Provider is entitled to charge an additional assistant fee. The Service Provider declares that it will examine the change proposed by the Customer in all cases, but it is not obliged to implement it in all cases, paying special attention to the requirements of professionalism and ensuring a high level of service.

4.4. Black list

The Service Provider provides an opportunity for the Customer to build a so-called “black list”, which is of paramount importance that the Service Provider will definitely not send the message to those accounts. The Customer must send the “black list” in an editable table indicating the company name, the name of the person, its exact account name and the exact final URL of the user. If the Customer is unable or unwilling to do this, the Service Provider may also provide this to the Customer, which the Parties shall always agree with each other. It is important to point out that after the list has been drawn up, the Customer is responsible for any further changes or changes that may arise and keep them up-to-date.

4.5. Virtual assistance

Within the framework of a separate agreement, the Service Provider provides Virtual Assistance Services to the Customer, which means that the Customer may outsource all tasks arising in the course of its activities that are not specifically related to the Customer’s main activity or require special expertise (typically “back office”), in particular, but not exclusively, sales – any aspect thereof – financial/accounting activities, administrative or database building and management  Activity.

In all cases, the Parties agree that the Service Provider may, after learning about the task received from the Customer, refuse a (part) task that it would not be able to perform at the level normally expected according to the given profession, however, if the Customer insists on performing the task even with this in mind, in the absence of a possible specialized qualification, the highest level of professionalism on the part of the Service Provider cannot be guaranteed, which arises in the Customer’s own interest  accepts as a risk.

Virtual assistance services can be paid and accounted for:

  • – By setting a lump sum fee, during which the Parties stipulate a predetermined number of working hours from the Service Provider’s time frame in return for remuneration. The Customer then performs a task for the Service Provider, who strives to carry out its activities as quickly as possible, if the fixed working time frame is not exhausted by the Service Provider, the Customer is obliged to pay the flat fee in the same way. In the case of a standard fee, the number of committed working hours is always valid for 30 days. If the Parties deviate from the 30-day period in a separate contract and agree on a longer period, the Service Provider and the Customer shall settle accounts with each other after every 30 days, for which period the Service Provider issues a certificate of performance and a partial invoice. The Service Provider is not obliged to continue its activities until the amount of the partial invoice has been demonstrably received on its account. The Service Provider shall not be held liable for any resulting damages. If the Customer does not provide sufficient tasks to the Service Provider, the Customer shall consider the remaining committed working hours to be performed in the same way, in which case the Customer will be charged as an availability fee.
  • – On a T&M basis, by setting an hourly rate, during which the Customer orders a minimum number of hours (10 hours) in advance, which the Service Provider commits from its time and makes available to the Customer, and if the 10-hour time frame is exhausted, the Service Provider accounts for the work performed further on the basis of hourly rate accounting. In all cases, the minimum time commitment applies only to a given reference month or to a period of 30 days. If the Customer has not used up the minimum hours committed during this period, this means that the Virtual Assistant service has been performed in the same way, in which case the amount will be charged as an availability fee.

 

The Service Provider declares that it has its own customer registration system and project management system, into which it records the tasks performed and its working hours. If the Customer has such a system, in which it is possible to measure working time, the Customer is obliged to provide access to it to the Service Provider. In this case, the Service Provider manages its performed tasks and working hours through this system.

The Service Provider is not obliged to treat each subtask as a separate task, it may compress in its system or in the Customer’s system. The Service Provider has one obligation to show its final working time at the time of the proof of performance. The Customer may not hold the Service Provider accountable for the elaboration of the level of detail of the tasks and their timeliness.

The Service Provider shall send the Customer a tabular hour statement of the above performance in the format predetermined by the Service Provider for the given 30-day period as a certificate of performance. This certificate of performance may not be accepted by the Customer if it can prove that the Service Provider did not perform the task at the given time. If the Service Provider uses the Customer’s system, in this case the Customer is obliged to provide the Service Provider with an accurate statement of the system and the data contained therein within a maximum of 5 working days after the expiration of the order. In case of failure to do so, the Service Provider is entitled to its fee determined by it.

The Service Provider counts every hour started as working hours.

It is the Customer’s duty that the Service Provider always has sufficient tasks to deal with.

The Service Provider accepts tasks only in writing to the info@leadgenerator.hu email address. The Customer has the opportunity to give a task via online meeting or phone, but the Customer declares that this is only done in order to speed up the process, and is obliged to accurately describe the task to the Service Provider by e-mail.

In the course of the Virtual Assistance activity, the Service Provider uses images available free of charge or in the premium subscription used by the Service Provider at any given time, as well as those that the Customer sends to the Service Provider. If proceedings are subsequently initiated in connection with the right to use the images or because of the profile, the Service Provider shall not be liable for the further use of the images after they have been taken. For materials, images, tools, documents, etc. created in the course of its work, the Service Provider’s Copyright shall be governed by Section 10 of the GTC.

4.8. Sales

The Service Provider can also perform full-scale sales activities within the framework of its Virtual Assistance service. All activities of the Service Provider in this regard are governed by Section 4.5.

4.9. Collection of LinkedIn data

The Service Provider declares that the service is capable of directly collecting the e-mail addresses of its friends who are in contact with the Customer on LinkedIn social media.

The Service Provider hereby draws the Customer’s attention to the fact that the Customer is obliged to provide mandatory information in accordance with the GDPR in connection with the processing of the e-mail address, if it qualifies as personal data pursuant to Article 4 of the GDPR. The Service Provider shall not be liable in case of complaints or (authority) proceedings related to data protection and data security.

4.10. Content marketing

The Service Provider prepares social media posts and other content for the Customer, which the Parties always agree with each other. The completed contents may be modified in one case, the Customer may request it within 5 working days from the date of sending. However, any further changes are considered new orders, within the framework of which the Service Provider is entitled to additional remuneration.

5. Steps of electronic contracting

5.1. With the commencement of the use of the Service, an online contract is concluded between the Customer and the Service Provider in accordance with the conditions set out in these GTC.

5.2. The Customer concludes the contract entitling the use of the services of the Website by filling out the electronic order form or electronically on the interface indicated by the Service Provider suitable for concluding an electronic contract.

5.3. When ordering the service, the Customer provides the data necessary for the conclusion of the contract, the Service Provider  informs the Customer about the management of which through its Data Management Information in force at any time.

5.4. Correction of data entry errors: The Customer can always return to the previous phase before the end of the application process, where he can correct the entered data.

5.5. The Customer will receive a confirmation by e-mail after sending the order. If this confirmation is not received by the Customer within a reasonable period of time, depending on the nature of the service, but no later than 8 days from the sending of the Customer’s order, the Customer shall be released from the obligation to make an offer or to enter into a contract. The order and its confirmation shall be deemed to have been received by the Service Provider and the Customer when it becomes available to them. The Service Provider excludes its responsibility for confirmation if the confirmation does not arrive on time because the Customer has provided the wrong e-mail address or is unable to receive messages due to the storage space belonging to its account.

5.6. The contract is concluded from the day when the Customer has completed the electronic registration form in full and accepted the provisions of the GTC and the Service Provider’s Privacy Policy, and the Service Provider has confirmed and activated the service. The Service Provider sends an e-mail to the Customer about the activation of the service, i.e. the conclusion of the contract and the further necessary steps.

5.7. The Customer acknowledges that if he has provided false data in the form or has not provided his own data, the contract is invalid. In case of invalidity, the Customer is obliged to pay the fee of the services used to the Service Provider and the Service Provider will not refund the amount already paid.

5.8. The Service Provider undertakes to provide its Services to the Customer continuously, provided that the Customer fulfils the conditions for using the services in accordance with these GTC.

5.9. In order to activate the services, in the case of services subject to a fee, the Service Provider must receive the fee. The Service Provider undertakes that its service is immediately available to the Customer after receiving the fee.

5.10. The Customer is obliged to pay the Service Provider for the paid service in its current tariff and in the occasional discount.

5.11. Payment of the fee shall be deemed to have been made when it is fully credited to the Service Provider’s account. A further condition of performance is that the fee debtor is identical to the customer on the Service Provider’s invoice and the serial number of the proforma invoice/invoice is indicated accordingly.

5.12. The Customer is obliged to provide all materials and information deemed essential by the Service Provider for the performance of the contract by the date specified individually by the Service Provider. In the absence of this, the Service Provider will not start the Service and shall not be liable for loss of time or loss of disadvantage due to the fault of the Customer.

6. Liability issues

6.1. The Service Provider undertakes 30% availability for the operation of its web Services and websites. The Parties exclude the Service Provider’s liability for downtime and other anomalies beyond this margin of error. Access and other operational tasks provided by another service provider are exempted from this obligation.

6.2. Service Provider shall not be liable for malfunctions or access failures not attributable to the Service Provider or performed with the assistance of another Service Provider.

6.3. LinkedIn, Facebook and Instagram accounts are always the property of LinkedIn, Instagram and Facebook, the Service Provider shall not be liable for any problems arising from the service. The Customer declares that if a problem arises arising from the use of the software (e.g. its site is blocked, blocked, restricted, etc.), its liability arises in the interest of the Customer, paying special attention in case of non-compliance with the obligations of the Customer set out in points 3 and 4 of these GTC.

6.4. The Customer is obliged to report its data related to the use of the service or the payment of fees to the Service Provider within 5 working days in case of any changes thereto. In case of failure or late performance of data reporting, the Service Provider excludes the Service Provider’s delay and is entitled to pass on the resulting additional costs to the Customer. In the event of a delay in billing due to failure or late performance of data reporting, the Service Provider does not undertake to provide the Service continuously.

6.5. It is the responsibility of the Customer to provide the Internet access and the necessary tools (hardware and software and their corresponding settings) necessary for accessing the service at all times.

6.6. The Service Provider declares that it does not guarantee the materials produced by it, the operation of the software, and most importantly does not guarantee the increase in sales. The result achieved may vary depending on the person, profile, product range, published content and its quality! The Service Provider does not assume any guarantee or liability for this. Even if the Service Provider has an interest in achieving a higher sales volume.

6.7. The Service Provider declares that it cannot guarantee profiles in the course of its activities. If any damage occurs in these, this cannot be blamed on the Service Provider. The Service Provider cannot guarantee the quantity of the hours included in the package or individually agreed, it indicates numbers to be achieved, which it sets as a goal, but it can be less depending on the social media or the activity. Thus, if the Customer purchases 10 units, but the Service Provider can only perform one of them verifiably, but the Service Provider has apparently started its activity and has not acted in a particularly malicious manner, then this cannot be attributed to the Service Provider as an error, so the Service Provider is not even liable, its performance can be considered accepted.

6.8. The Service Provider guarantees that it will prepare the underwritten materials and launch the service by the individually negotiated deadline indicated by it.  If this does not happen, the Customer has the opportunity to claim back the amount paid by him and thus withdraw from the Order.

6.9. If the Service Provider has notified any delay occurring at least 1 working day before the expiry of the deadline, with all its justifications, a new deadline negotiated during this notification shall enter into force, which the Customer shall take note of.

6.10. The Service Provider guarantees that, regardless of the package ordered, it will send at least 10% of the quantity of the message included in the package for the given period. Further messaging is guaranteed if Facebook, Instagram and LinkedIn do not block the respective user or restrict their activities, and if the Customer is proven to fulfill its obligations under points 3 and 4 of these GTC. If this happens, the Service Provider does not undertake the guarantee, the Service Provider shall not be liable for any resulting damage.

7. Additional information for ordering

7.1. The Customer must provide the name of the login user and the corresponding password to LinkedIn, Instagram and Facebook. The Service Provider does not request the password by direct e-mail, it  only asks for the link generated through the https://onetimesecret.com/ site. This page must be viewed for at least 7 days and that the link is not password protected.

7.2. The Service Provider provides information on the above processed personal data in its own Data Management Information in force at any time, and ensures that it does everything that can be expected of it in order to guarantee the compliance of the data processor used by it and the security of the data.

7.3. The system used by the Service Provider logs in to its LinkedIn, Instagram and/or Facebook account, then the software automatically marks and sends messages without human intervention. It does this as if the service were performed by your Customer at specified times and in a given number. However, for the continuous and proper operation of the service, it is necessary for the Customer to fulfill its obligations under points 3 and 4 of these GTC.

7.4. In the case of fixed, one-time fee services, the Service Provider undertakes to prepare the materials within 30 calendar days, in the case of a monthly fee service, the Customer receives a confirmation after the amount of money received, which is valid for 30 calendar days from the confirmation, in case of an annual order, the order is valid for 365 days from the confirmation email.

7.5. The Service Provider shall process and confirm the Order to the Customer as soon as possible, but no later than within 15 working days. The Service Provider shall perform the contract within the individually negotiated deadline. If there is a change in the advertised time, location or other circumstances, the Service Provider will contact the Customer immediately, but no later than 1 working day before the originally advertised date, by e-mail and notify the Customer of any obstacles or changes that may arise. The Customer declares that he accepts these changes.

8. Remuneration of the Service

8.1. The current tariffs for each fee-based service can be found on the website. The Service Provider may establish temporary and/or other promotions, the terms and conditions of which will be published on the website in the announcement in force at any time. Furthermore, in the case of Premium services, the service fee depends on the Premium service, which the Service Provider always agrees with the Customer in advance.

8.2. The Customer may only pay the fees by using the payment methods provided by the website (www.leadgenerator.hu), in particular by selecting a credit card payment method, about which the Service Provider shall inform the Customer in a message.

8.3. The Service Provider declares that the indicated amount to be paid is always understood per user, not per company, subject to which, if the Customer wishes to order the service for several employees, in this case it must place multiple orders, which entails multiple payment obligations, which the Customer accepts. Specifically, the order amount includes 1 LinkedIn username, 1 Instagram username and 1 Facebook username.

8.4. The service subject to payment of a fee will be activated after successful payment feedback.

8.5. The Service Provider is entitled to review the Service Fees on the first day of each month, modify them if necessary, or at least unilaterally modify them in January of each year without any prior notice.

8.6. The Service Provider issues only and exclusively electronic invoices for payments.

8.7. In the case of fixed-term lump sum payment, a discount is granted, therefore, if the Customer terminates the fixed-term contract with a reduced fee, in case of termination, the Service Provider does not repay the remaining amount, it shall enforce it against the Customer as a penalty due to the discount.

8.8. As a general rule, the lump sum certificate of performance is the material returned after the modification, which the Customer is obliged to accept, together with the invoice issued for the activity. During regular monthly service after the service period (14 or 30 days).

8.9. Based on the individual request of the Customer, the Service Provider may issue a certificate of performance within 10 days. The Customer shall examine the certificate of performance within 5 working days, and may submit a substantive objection to the Service Provider in writing, stating reasons, or the certificate of performance accepts it. If the Customer does not raise any substantive objection and does not declare the acceptance of the certificate of performance within the deadline, the Service Provider shall consider the certificate of performance issued to the Customer as accepted by the Customer, in view of which the Customer shall no longer have any claims for damages or other claims towards the Service Provider.

8.10. The Service Provider may provide the Customer with a Sales Navigator during the LinkedIn messaging service, which offers an extra opportunity on the LinkedIn interface, where all persons visited by the Service Provider can be recorded (saved) without any doubt. In this case, the Parties shall consider and accept this record as a certificate of performance, and the Service Provider shall not, as a general rule, issue any other certificate. The customer can view the verification using this method as long as Sales Navigator is active on their account. If Sales Navigator is no longer active or unavailable for technical reasons, the Customer is obliged to notify the Service Provider immediately by sending a message to the info@leadgenerator.hu’s e-mail address.

9. Refusal of Service

9.1. If bankruptcy, liquidation or liquidation proceedings are initiated against the Customer, the Service Provider is entitled to refuse to provide another Service. Simultaneously with the refusal of the Service, the Service Provider is entitled to terminate all contracts of the Customer with immediate effect, provided that in case of refusal of performance according to this reason, the Service Provider shall not be liable for any damages or warranty.

9.2. The Service Provider is entitled to suspend the Service unilaterally, partially or completely without terminating the contract, even if the Customer behaves in a way that would otherwise give rise to termination with immediate effect according to the special provisions of these GTC.

9.3. The partial or total suspension, termination or termination of the Service by the Service Provider for the above reasons shall not exempt the Customer from payment of the fees for the Services already used before the date of termination or termination, or before and/or during the date of suspension.

10. Copyright

10.1. The Service Provider reserves all rights to documents, materials created on the www.leadgenerator.hu website and  during the provision of its service, any parts thereof and the contents appearing on or in them, as well as the dissemination of the website.

10.2. If the Customer terminates the cooperation with the Service Provider prematurely or the service is completed, it is obliged to declare what documents, materials, contents, processes, methods, etc. the Service Provider has created in the course of its activities, or which materials it has been involved with, even in a small part. All these materials or components are the Provider’s Copyright, so the Customer is obliged to declare what he wishes to do with them further.

If the Customer does not do this within 5 working days of the expiry or premature termination of the cooperation, the Service Provider shall make a declaration itself, which the Customer must accept, and on this basis it shall declare what it intends to do with the Service Provider’s Copyright Materials. The Service Provider has 2 years to make the declaration.

10.2. The Service Provider’s Legal Statement in force at any time shall prevail, which shall be published on the Service Provider’s website.

11. Right of termination

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and Government Decree 45/2014 (II.26.) on the detailed rules of contracts between consumers and businesses, § 29 (1) a.) and m.) , the Customer shall not have the right of termination.

12. Data protection

The Service Provider’s current privacy policy is available by clicking on the following link: www.leadgenerator.hu and at the Service Provider’s registered office.

13. Final provisions

13.1. The Service Provider is entitled to use a collaborator to fulfil its obligation, and is fully responsible for its unlawful conduct, as if it had committed the unlawful conduct itself.

13.2. If any part of these GTC becomes invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining parts shall not be affected.

13.3. If the Service Provider does not exercise its right under the GTC or the contract, the failure to exercise the right shall not be considered as a waiver of the given right. No waiver of any right shall be effective unless expressly stated in writing. The fact that the Service Provider does not strictly adhere to any essential condition or stipulation of the GTC on one occasion does not mean that it renounces the right to insist on strict compliance with the given condition or clause later.

13.4. The Service Provider and the Customer shall try to settle their disputes amicably. The Customer and the Service Provider stipulate the exclusive jurisdiction of the Court having jurisdiction at the registered office of the Service Provider for any disputes falling within the scope of these GTC that cannot be settled by agreement within 30 calendar days.

14. Complaint handling

14.1. The Service Provider and its website aim to provide all services in appropriate quality and to the full satisfaction of the Customer. If the Customer nevertheless has any complaints about the contract or its performance, he may communicate his complaint in writing to the e-mail address specified in Section 1 or by letter. Information on data processing shall be provided by the Service Provider through its data management information in force at any time.

14.2. The Service Provider shall respond to the written complaint in writing within 30 days. It shall state the reasons for rejecting the complaint. The Service Provider shall keep the record of the complaint and a copy of the response for 5 years and present it to the supervisory authorities upon request. Exceptions to this are possible enforcement of rights or claims, courts, prosecutors’ offices, investigating authorities, misdemeanour authorities, administrative authorities, the National Authority for Data Protection and Freedom of Information, or other bodies authorized by law.

14.3. If your complaint is rejected, you may initiate the procedure of an authority or conciliation body with your complaint, as follows:

  • The Consumer may lodge a complaint with the consumer protection authority:

Decree No 387/2016 of 2 December 2016 on the designation of the consumer protection authority According to Government Decree, administrative authority matters are dealt with in the first instance by the district office or the district office of the county seat, and in the second instance by the Pest County Government Office with national jurisdiction. Contact details of district offices: http://jarasinfo.gov.hu

c)                  Budapest, 03.04.2023

 

 

Shopping Cart
en_USEnglish
Scroll to Top