JOGI NYILATKOZAT

 1. A jogi nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik Bodó Balázs Gyula (székhely: 1203 Bp., Török Flóris utca 4., a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett www.leadgenerator.hu internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal).

Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

 1. Felhasználási feltételek

A Weboldal használatának feltétele, hogy az Interneten böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:

 • Tilos a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Látogató a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.
 1. Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

A Weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.

Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyzetet tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

 1. Adatbiztonság

A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen:

 • Tilos a hozzáférés a nem a Látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Látogató nem jogosult;
 • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
 • Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.
 1. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az éritettek részére személyes adataik kezeléséről

 1. Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

 

Budapest, 2023.04.03.

LEGAL DISCLAIMER

 1. The scope of the legal statement

This Legal Statement (hereinafter referred to as the )is subject to the scope www the Statementof .leadgenerator.hu (hereinafter: Website).

This website is intended exclusively for people living in Hungary, so all information on products, services and promotions applies only to that country.

 1. Conditions

of use The condition for using the Website is that those browsing the Internet (hereinafter: Visitors) accept the contents of this Statement. By accessing the website operated by the Service Provider or by browsing the Website, the Visitor acknowledges that he has read this Declaration and accepts its provisions as binding on him.

Visitors may use the Website solely at their own risk, as follows:

Anyone may freely use the link to the Website, however, the manner and extent of use may not violate the provisions of the following points:

 • It is prohibited to indicate the relationship with the Service Provider in a false or misleading manner.
 • The Visitor may not publish untrue information in connection with or in connection with the Website, especially untrue or misleading information regarding the services offered by the Service Provider. The use of the Service Provider’s logo and trademarks in any way is possible only with prior written permission.
 1. Website content and intellectual property rights

Due to the individual, original nature of the Website’s image and content, it is subject to copyright protection. The Service Provider is exclusively entitled to exercise related property rights.

It is prohibited to duplicate, copy, distribute or store all or any part of the content in any form without the prior written permission of the Service Provider, unless the Service Provider expressly states that it allows any of these uses.

It is forbidden to create or edit any kind of document or material arising from or based on the content, including especially the creation of icons, buttons, links, wallpapers, text, images, graphics, logos, photos, sound and video materials.

It is prohibited to use, make available, distribute, or any further internet use or distribution of any information found on the Website for business purposes without the prior permission of the Service Provider.

The Service Provider consents to the Visitors storing or printing the Website, or its parts, for their own personal use on their own computer.

The Service Provider may modify, update or delete all or part of the content of the Website at any time without prior notice.

If the Visitor voluntarily sends material (including all files containing text or other code, as well as files containing image, sound, image and sound data) through the Website, by voluntarily submitting the material, he consents to the voluntarily submitted material being subject to the Obtain a non-exclusive right of use, unlimited in time and space, without payment of a consideration to the service provider.

Subject to the above, the Visitor may only send the Service Provider materials created by him or other materials for which he has exclusive rights of use.

 1. The Service Provider’s responsibility

The Service Provider cannot take full responsibility for the accuracy, reliability, and completeness of the content on the Website, given that it can be changed independently of the Service Provider, but it will do everything that is expected of it to maintain the reliability of the content.

Visitors use the Website solely at their own risk.

The Service Provider is not responsible for any negligently caused damage that results from the use of the Website, as well as the result of possibly incorrect, faulty or incomplete content.

The Service Provider may place links to content and websites posted by third parties available from the Website, but does not assume any responsibility for the content and websites posted by third parties, nor is it liable for any damage resulting from the use of the content of these pages.

The Visitor acknowledges that the Service Provider is not responsible for errors in the Visitor’s computer or device, damage caused by viruses or any data loss as a result of the use of the Website, as well as for unauthorized access to the Visitor’s computer, device and network, as well as for any third party blame, or for damage related to a “force majeure” event.

 1. Data security

Visitors may not violate, nor may they exhibit behavior that attempts to violate the security of the Website, so in particular:

 • Access to data not intended for the Visitor or logging in to a server or identifier to which the Visitor is not authorized is prohibited;
 • It is prohibited to attempt to probe, spy, test the vulnerability of the system or the network, or to violate the security or authorization control measures of the system without proper authorization;
 • It is forbidden to attempt to interfere with the services provided to any Visitor, host or network, it is forbidden to disturb them (so it is especially forbidden: placing a virus on the Website, overloading, “flooding” [flooding], “spamming” the Website, bombarding it with letters [mailbombing] or “crashing”);
 • Unsolicited e-mails, including those promoting and/or advertising products or services, are prohibited.
 1. Management of personal data

The Service Provider considers it of utmost importance to respect the Visitors’ right to self-determination of information. The Service Provider handles personal data confidentially, in accordance with the applicable European Union and domestic legislation, as well as the relevant data protection (authority) practice, and takes all information security and organizational measures that guarantee the security, confidentiality, integrity and availability of the data.

The Service Provider’s independent data management information is available on its website, and in accordance with the applicable European Union and domestic legislation, as well as the relevant data protection (authority) practice, it provides the data subjects with sufficient information about the management of their personal data

 1. Amendment of the Terms of Use

The Service Provider reserves the right to be modified and changed in the future without prior notice.

Budapest, 03.04.2023.

Shopping Cart
en_USEnglish
Scroll to Top