JOGI NYILATKOZAT

 1. A jogi nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik Bodó Balázs Gyula (székhely: 1203 Bp., Török Flóris utca 4., a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett www.leadgenerator.hu internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal).

Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

 1. Felhasználási feltételek

A Weboldal használatának feltétele, hogy az internetes böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:

 • Tilos a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Látogató a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.
 1. Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

A Weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.

Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyzetet tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére - tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet - teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy "vis maior" eseménnyel összefüggő kárért.

 1. Adatbiztonság

A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen:

 • Tilos a hozzáférés a nem a Látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Látogató nem jogosult;
 • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése", levelekkel való bombázása [mailbombázás] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve a termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.
 1. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az éritettek részére személyes adataik kezeléséről

 1. Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

 

Budapest, 2023.04.03.

JOGI NYILATKOZAT

 1. A jogi nyilatkozat hatálya

Ez a jogi nyilatkozat (a továbbiakban )az alábbiak hatálya alá tartozik www a Nyilatkozata .leadgenerator.hu (a továbbiakban: Honlap).

Ez a weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyeknek szól, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó információk csak erre az országra vonatkoznak.

 1. Feltételek

használat A Weboldal használatának feltétele, hogy az interneten böngésző (a továbbiakban: Látogatók) elfogadja e nyilatkozat tartalmát. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapra történő belépéssel, illetve a Honlap böngészésével a Látogató elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A látogatók kizárólag saját felelősségükre használhatják a Weboldalt, az alábbiak szerint:

A Honlapra mutató linket bárki szabadon használhatja, azonban a használat módja és mértéke nem sértheti az alábbi pontokban foglaltakat:

 • Tilos a Szolgáltatóval való kapcsolatot hamis vagy félrevezető módon feltüntetni.
 • A Látogató nem tehet közzé valótlan információkat a Weboldallal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben, különösen a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra vonatkozó valótlan vagy félrevezető információkat. A Szolgáltató logójának és védjegyeinek bármilyen módon történő felhasználása csak előzetes írásbeli engedéllyel lehetséges.
 1. A weboldal tartalma és szellemi tulajdonjogok

A Weboldal képének és tartalmának egyedi, eredeti jellege miatt szerzői jogi védelem alatt áll. A kapcsolódó tulajdonjogok gyakorlása kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.

Tilos a tartalom egészét vagy bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy az ilyen felhasználásokat engedélyezi.

Tilos bármilyen dokumentumot vagy anyagot létrehozni vagy szerkeszteni, amely a tartalomból származik vagy azon alapul, beleértve különösen ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szövegek, képek, grafikák, logók, fotók, hang- és videóanyagok létrehozását.

A Szolgáltató előzetes engedélye nélkül tilos a Weboldalon található bármely információ üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, illetve bármilyen további internetes felhasználása vagy terjesztése.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogató a Weboldalt vagy annak részeit saját személyes használatra saját számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, frissítheti vagy törölheti a Weboldal tartalmának egészét vagy egy részét.

Ha a Látogató önként küld anyagot (beleértve minden szöveget vagy más kódot tartalmazó fájlt, valamint kép-, hang-, kép- és hangadatokat tartalmazó fájlt) a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen elküldött anyagra a Szolgáltatónak ellenszolgáltatás fizetése nélkül, időben és térben korlátlan, nem kizárólagos felhasználási jogot kapjon.

A fentiekre is figyelemmel, a Látogató csak az általa készített anyagokat vagy más olyan anyagokat küldhet a Szolgáltatónak, amelyekre kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem tud teljes felelősséget vállalni a Weboldalon található tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és teljességéért, tekintettel arra, hogy az a Szolgáltatótól függetlenül változhat, de mindent megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A látogatók kizárólag saját felelősségükre használják a Weboldalt.

A Szolgáltató nem felel a Weboldal használatából eredő, gondatlanul okozott károkért, valamint az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalomból eredő károkért.

A Szolgáltató a Honlapról harmadik felek által közzétett tartalmakra és weboldalakra mutató linkeket helyezhet el, de nem vállal felelősséget a harmadik felek által közzétett tartalmakért és weboldalakért, és nem felel az ezen oldalak tartalmának használatából eredő károkért.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Látogató számítógépében vagy eszközében keletkezett hibákért, a vírusok által okozott károkért vagy a Weboldal használatából eredő adatvesztésért, valamint a Látogató számítógépéhez, eszközéhez és hálózatához való illetéktelen hozzáférésért, továbbá harmadik fél vétkességéért, illetve a "vis maior" eseményhez kapcsolódó károkért.

 1. Adatbiztonság

A látogatók nem sérthetik meg, és nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a Weboldal biztonságának megsértésére irányul, így különösen:

 • Tilos a nem a Látogatónak szánt adatokhoz való hozzáférés, illetve olyan szerverre vagy azonosítóra való bejelentkezés, amelyre a Látogató nem jogosult;
 • Tilos a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségét szondázni, kémkedni, tesztelni, vagy a rendszer biztonsági vagy jogosultság-ellenőrzési intézkedéseit megfelelő engedély nélkül megsérteni;
 • Tilos megkísérelni bármely Látogató, hoszt vagy hálózat szolgáltatásainak megzavarását, tilos azokat megzavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, túlterhelés, "elárasztás" [flooding], a Weboldal "spammelése", levelekkel való bombázása [mailbombázás] vagy "összeomlása");
 • Tilos a kéretlen e-mailek küldése, beleértve a termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő és/vagy reklámozó e-maileket is.
 1. A személyes adatok kezelése

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát, bizalmas jellegét, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a honlapján elérhető, és a vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően az érintettek számára megfelelő tájékoztatást nyújt személyes adataik kezeléséről.

 1. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben előzetes értesítés nélkül módosítsa és megváltoztassa.

Budapest, 2023.04.03.

Bevásárlókosár
hu_HUMagyar
Görgessen a tetejére